Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.schuhwunsch.sk

1. Všeobecné obchodné podmienky​ spoločnosti Schuhwunsch s.r.o. - prevádzkovateľa  elektronického obchodu www.schuhwunsch.sk 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji produktov prostredníctvom webovej stránky  www.schuhwunsch.sk. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa podľa povahy kupujúceho riadi buď ustanoveniami Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci používaním webovej stránky a uskutočnením nákupu prostredníctvom webovej stránky www.schuhwunsch.sk akceptuje tieto VOP v ich účinnom znení a je nimi viazaný počas celej existencie právneho vzťahu s predávajúcim. Účinné znenie VOP je k dispozícii na stránke www.schuhwunsch.sk.

 

2. Predávajúci

Predávajúci - spoločnosť Schuhwunsch  s.r.o. , so sídlom Panónska cesta 2608/34 , Bratislava 85104 , Slovenská Republika ,  IČO: 51 679 779 , DIČ:2120751116 , DIČ DPH: 2120751116 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel Sro, vložka číslo 128102/B  e-mail: info@schuhwunsch.sk , tel.: +421 910 827 555 je prevádzkovateľom internetovej stránky www.schuhwunsch.sk. 

 

3. Kupujúci

Kupujúci je plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem spôsobom uvedeným nižšie o kúpu produktov prostredníctvom www.schuhwunsch.sk .

 

4. Objednávka

Kupujúci sa môže, ale nemusí pred nákupom produktov cez www.schuhwunsch.sk  zaregistrovať ako zákazník. Po ukončení nákupu pristúpi kupujúci k dokončeniu objednávky podľa pokynov, kde si môže vybrať adresu doručenia odlišnú od fakturačnej adresy, spôsob doručenia a spôsob platby za tovar. Podmienkou platnosti každej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie povinných údajov pri odoslaní objednávky. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie doručenia tovaru a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii (alebo pri tvorbe objednávky) nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár (resp. objednávku) chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená kupujúcemu dôsledkom toho, že kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia predávajúceho.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy a je záväzná. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky kupujúcim. Predávajúci je povinný potvrdiť e-mailovou správou (na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v elektronickej objednávke) obsah elektronickej objednávky kupujúceho, a to bezodkladne po jej doručení predávajúcemu, inak platí, že k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami nedošlo. Kupujúci je povinný skontrolovať obsah elektronickej objednávky uvedený v e-mailovej správe predávajúcim. V prípade zistenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu elektronickej objednávky potvrdenej zo strany predávajúceho je kupujúci povinný o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu info@schuhwunsch.sk alebo telefonicky na čísle 0910827555.

Predávajúci je oprávnený žiadať od kupujúceho overenie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci je tiež oprávnený žiadať zálohu za tovar väčšej hodnoty alebo za tovar výhradne na základe špeciálnej objednávky kupujúceho. Pokiaľ tovar nie je na sklade predávajúceho, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru.

Kupujúci môže objednávku zrušiť do momentu jej potvrdenia zo strany predávajúceho. Zrušenie objednávky po momente potvrdenia objednávky je možné iba na základe dohody s predávajúcim. V prípade, ak sa predávajúci a kupujúci dohodnú na zrušení objednávky a kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú kúpnu cenu najneskôr do 14 dní po zrušení objednávky, pričom je oprávnený odpočítať si náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti so zrušením objednávky po jej potvrdení.

Všetky objednávky prijaté cez internetovú stránku www.schuhwunsch.sk považujeme za záväzné. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien. Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v e-maile, ktorý dostane po potvrdení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby, a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

 

5. Platba

Všetky uvedené ceny na stránke www.schuhwunsch.sk  sú konečné a sú vyjadrené v mene euro. Súčasťou každej dodávky je faktúra – daňový doklad. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný, platí cena, za ktorú ste objednávali bez ohľadu na zmeny. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu nasledovne:

*   Platba prostredníctvom platobnej brány GoPay  (Visa, Mastercard, Maestro) 
*   Platba prostredníctvom služby PayPal
*   Platba vopred na základe objednávky e-shopu , alebo na základe zálohovej faktúry na účet Predávajúceho        uvedený na objednávke, alebo faktúre.
*   Platba na dobierku ( možné len v Slovenskej Republike)

*  Platbu na základe darčekového poukazu (ak bol vydaný) 

 

6. Záruka vrátenia peňazí

Ak nebude kupujúci s objednaným tovarom spokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od prebratia zásielky. Uhradená kúpna cena bude vrátená na bankový účet uvedený kupujúcim prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predávajúceho, bez známok použitia alebo poškodenia tovaru.

Náklady na dopravu tovaru k predávajúcemu (poštovné) kompenzuje predávajúci, a to do maximálnej výšky 4,50€ . Tovar nemožno vrátiť na dobierku - akýkoľvek takto vrátený tovar nebude akceptovaný. Pri splnení podmienok uvedených v tomto článku bude kupujúcemu vrátená uhradená finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebude predávajúci akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

 

7. Dodacie podmienky

Tovar skladom je expedovaný na do 24h po potvrdení objednávky predávajúcim, tovar na objednávku je expedovaný  obvykle v lehote 5 až 7  pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky v prípade, ak si kupujúci zvolí spôsob platby v hotovosti pri doručení (na dobierku) alebo po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci doručuje objednaný tovar aj v závislosti od dostupnosti tovaru v internom sklade, prípadne na sklade dodávateľov. Predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takomto predĺžení dodacej lehoty je kupujúci bezodkladne informovaný telefonicky alebo e-mailom.

O vyexpedovaní zásielky je každý kupujúci informovaný e-mailom. Tovar je následne doručený najneskôr do dvoch pracovných dní. Poznámka: V prípade, že Vás v tejto lehote nekontaktovala Slovenská pošta alebo kuriér GLS ohľadom Vašej objednávky, dajte nám prosím vedieť e-mailom alebo telefonicky, aby sme mohli túto situáciu riešiť.

Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Dodacia adresa môže byť iná ako fakturačná adresa. Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob doručenia prostredníctvom Slovenskej pošty, je povinný mať riadne označenú poštovú schránku, aby v prípade svojej neprítomnosti počas doručovania zásielky umožnil vhodenie oznamu o uložení zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty. Pokiaľ si kupujúci zvolí spôsob doručenia prostredníctvom kuriéra, je povinný byť zastihnuteľný na telefónnom čísle, ktoré uviedol v objednávke a umožniť tak doručenie zásielky.

Tovar doručujeme nasledujúcimi spôsobmi:

*   Kuriérska služba GLS, Zásielkovňa
*   Slovenská Pošta 

 

8. Práva a povinnosti zmluvných strán

Predávajúci sa zaväzuje:

*   dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bol uvedený v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene
*   adekvátne zabaliť tovar a odoslať ho v lehote uvedenej v bode „Dodacie podmienky“
*   bez zbytočného odkladu po obdržaní objednávky objednávku buď potvrdiť alebo informovať kupujúceho o tom, že tovar sa na sklade nenachádza a v akej lehote predpokladá naskladnenie tovaru
*   vystaviť kupujúcemu a odovzdať mu faktúru ako daňový doklad 

Kupujúci sa zaväzuje:

*   prevziať objednaný tovar
*   zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu 

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

*   za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
*   za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou
*   za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok. 

 

9. Prevzatie tovaru

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí.

Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, je povinný reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do dvoch dní od prevzatia zásielky, uplatniť u predávajúceho. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad a reklamácie z tohto titulu nebudú akceptované.

 

10. Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný u predávajúceho reklamovať vady tovaru zakúpeného na www.schuhwunsch.sk bez zbytočného odkladu podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení alebo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Reklamácie sú vybavované:

*   telefonicky
*   v pracovných dňoch od 08:00 do 18:00 na telefónnom čísle: +421 910827555
*   e-mailom na: info@schuhwunsch.sk
*   písomne 

Pri použití ktoréhokoľvek spôsobu kontaktovania predávajúceho za účelom reklamácie tovaru je potrebné následne zaslať reklamovaný tovar, riadne vyplnený reklamačný formulár a kópiu faktúry na adresu Schuhwunsch s.r.o. , Panónska cesta 34, 85104 Bratislava ,  Slovenská republika.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

Na všetok tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Predávajúci zodpovedá za všetky vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na vady spôsobené nešetrným, resp. nesprávnym zaobchádzaním, bežným opotrebením alebo mechanickým poškodením.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu hradí predávajúci, dopravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci. Každú reklamáciu vybavuje predávajúci v zákonnej lehote a o jej priebehu informuje kupujúceho.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté:

*   prirodzeným alebo nadmerným opotrebením
*   znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
*   používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa
*   vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
*   pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
*   mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky spadajú aj pod vernostný program Shoes Hearta Club. 

Členovia zákazníckeho klubu majú rovnaké práva a povinnosti , obohatení o výhodu  vrátenia tovaru bez udania dôvodu z zákonných 14 až do 45 dní od zakúpenia tovaru. 

 

11. Ochrana osobných údajov

Uvedením a poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a telefonický kontakt udeľuje Kupujúci Predávajúcemu súhlas na spracovanie jeho osobných údajov pre účely akceptácie a vybavenia objednávky, vyúčtovania kúpnej ceny za tovar a pre reklamné a propagačné účely Predávajúceho (zasielanie reklamných ponúk Kupujúcemu). Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje Kupujúceho budú použité v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Kupujúci zodpovedá za správnosť, pravdivosť, aktuálnosť a úplnosť poskytnutých osobných údajov. Práva Kupujúceho ako dotknutej osoby sú uvedené v zákone č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Kupujúci potvrdením objednávky tovaru potvrdzuje, že bol Predávajúcim oboznámený s podmienkami spracúvania osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Tieto VOP sú platné a účinné od 01.05.2018 . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia